Kata Imam Mazhab


Imam mazhab larang taklid buta

Kata-kata: Imam Malik bin Anas (mazhab Maliki/guru imam As-Syafie)
“Tiap-tiap orang boleh diambil perkataannya dan ditolak melainkan perkataan yang mempunyai kubur ini (sambil beliau menunjuk ke arah makam Nabi s.a.w).”

Sesungguhnya aku ini manusia yang boleh jadi benar dan boleh jadi salah, maka dari itu, bandingkan perkataanku kepada Kitab dan sunnah.”

“Tidak tiap-tiap perkataan yang dikatakan oleh seseorang sekalipun dia mempunyai kelebihan harus diturut perkataannya.”

“Sesungguhnya kau ini tidak lain melainkan manusia, boleh jadi aku salah dan boleh jadi aku benar. Maka dari itu, hendaklah kamu memerhatikan pendapatku. Tiap-tiap yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah, kamu ambillah dia dan tiap-tiap yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, kamu tinggalkanlah dia.”

Harun Ar-Rasyid hendak memerintahkan orang ramai supaya mengikut mazhab Imam Malik, tetapi Imam Malik menentang keras perintah tersebut.

Imam Malik pernah berpesan kepada Ibn Wahbin:
“Hai Abdullah, apa-apa yang telah engkau ketahui, maka katakanlah ia dan ambillah alasan dengannya dan apa-apa yang belum engkau ketahui, maka hendaklah engkau diam daripadanya dan jauhkanlah diri engkau bertaklid kepada manusia dengan rantai buruk.”

Imam Abu Hanifah (mazhab Hanafi)

“Tidak halal bagi seseorang berkata dengan perkataan kami hinga dia mengetahui dari mana kami mengatakannya.”

“Haram atas sesiapa yang belum mengetahui dalil fatwaku bahawa dia berfatwa dengan perkataanku.”

“Jika perkataanku menyalahi Kitab Allah dan khabar Rasul, maka kamu tinggalkanlah perkataanku itu.”

Dalam kitabnya Raudhah Al-Ulama:
“Bahwasanya Abu Hanifah pernah ditanya: “Apakah engkau berkata satu perkataan padahal Kitab Allah menyalahkannya, bagaimana? Kata beliau: “Tinggalkanlah perkataanku dan ikutilah Kitab Allah.” Maka beliau ditanya lagi: “ Apabila khabar Rasul s.a.w. (hadis) menyalahkannya?” Kata beliau: “Tingalkanlah perkataanku dan ikutlah khabar Rasul s.a.w.” Kemudian beliau bertanya lagi: “Apabila perkataan sahabat menyalahkannya.” Beliau berkata: “Tinggalkan perkataanku dan ikutlah perkataan sahabat itu.”

Apabila beliau ditanya tentang sesuatu fatwa tertentu:
“Ini pendapat Nu’man bin Thabit iaitu dari beliau dan dia sebaik-baik yang telah kami pertimbangkan, maka dari itu barangsiapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik daripadanya, maka yang lebih utama itu benar.”

Imam Ahmad bin Hambal (mazhab Hambali/anak murid imam As-Syafie)

“Salah satu tanda kekurangan pengertian seseorang ialah bertaqlid kepada orang lain tentang agamanya.”

“Janganlah engkau bertaklid kepada seseorang tentang agamamu.”

“Hendaklah kamu memerhatikan tentang urusan agamamu kerana sesungguhnya taklid kepada yang lain selain kepada yang maksum (Nabi s.a.w) itu tercela dan padanya membutakan bagi kecerdikan pandangan.”

“Janganlah kamu bertaklid kepada orang-orang tentang agamamu kerana sesungguhnya mereka itu tidak akan selamat bahawa mereka itu bersalah.”

“Janganlah engkau bertaklid tentang agamamu kepada seseorang dari mereka itu, apa yang datang dari Nabi s.a.w dan sahabatnya maka ambillah ia.”

Seorang sahabatnya meminta pertimbangan tentang dia akan bertaklid kepada salah seorang alim besar di zamannya.Imam Ahmad berkata:

“Janganlah kamu bertaklid kepadanya, jangan kamu bertaklid pada Malik, jangan kepada Al-Auza’i, jangan kepada At-Thauri dan jangan pula kepada yang lain-lainya, tetapi ambillah olehmu hukum-hukum dari mana mereka itu mengambil.”

Imam Abu Daud pernah berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal:
“Imam Al-Auza’i lebih menurut sunnah daripada imam Malik.”

Imam Muhammad bin Idris /Imam Shafie (mazhab As-Shafie)

“Apa yang telah aku katakan padahal Nabi s.a.w sungguh telah menyatakan dengan menyalahi perkataanku, maka apa yang telah sah dari hadis Nabi s.a.w lebih utama dan janganlah kamu bertaklid kepadaku.”

“Tiap-tiap masalah yang sah padanya khabar (hadis) dari Rasulullah saw dengan menyalahi apa yang telah aku katakan, maka aku akan rujuk (kembali mengikut) kepadanya di waktu aku hidup dan sesudah aku mati.”

“Apabila kamu dapati dalam kitabku sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah s.a.w., maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah s.a.w. dan tinggalkanlah perkataanku.”

“Apabila telah sah hadis, maka kamu lemparlah perkataanku ke dinding.”

“Tiap-tiap yang menyalahi perintah Rasulullah saw, jatuhlah ia dan tidak akan tegak besertanya pendapat dan tidak pula perbandingan.”

“Hadis Rasulullah saw itu mencukupi dengan sendirinya jika telah sah.”

“Misal orang yang menuntut ilmu dengan tiada hujah itu bagaikan pemungut kayu pada malam hari. Dia membawa seberkas kayu api padahal di dalamnya ada seekor ular jahat yang akan memagutnya sedang dia tidak tahu.”

“Apabila kamu mendapati perkataanku bersalahan dengan perkataan Rasulullah saw, maka lemparkanlah perkataanku ke tepi dinding.”

“Tiada perkataan bagi seseorang beserta sunnah Rasulullah s.a.w.”

“Telah sepakat manusia bahawa barangsiapa yang ternyata baginya satu sunnah dari Rasulullah s.a.w. tidaklah dia meninggalkannya kerana perkataan seseorang dari manusia.”

“Apabila kamu dapati dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah saw, maka hendaklah kamu berkata dengan sunnah Rasulullah lalu tinggalkanlah perkataanku.”

“Apabila kamu mendapati satu sunnah bagi Rasulullah, maka hendaklah kamu mengikutinya dan janganlah kamu berpaling kepada perkataan seseorang.”

“Apabila kamu telah mendapati satu sunnah Muhammad Rasulullah s.a.w. yang menyalahi perkataanku, maka sesungguhnya aku berkata dengannya.”

“Apabila telah sah hadis menyalahi perkataanku, maka lemparkanlah perkataanku ke belakang dinding dan kerjakanlah olehmu dengan hadis yang kukuh kuat.”

“Tiap-tiap hadis dari Nabi s.a.w, maka ia perkataanku walaupun kamu tidak mendengarnya dariku.”

“Apabila telah sah hadis, maka itulah mazhabku.”

“Apabila telah sah khabar yang menyalahi perkataanku, maka hendaklah kamu mengikut khabar itu dan ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya itulah mazhabku.”

Beliau pernah berpesan kepada Abu Ishaq:
“Hai Abu Ishaq, janganlah kamu bertaklid kepadaku pada tiap-tiap apa yang aku katakan dan perhatikanlah yang demikian untuk dirimu sendiri kerana ia itu agama.”

Imam Ar-Rabi meriwayatkan dari imam As-Syafie:

“Barang apa yang datang dari sunnah Rasulullah s.a.w. dengan menyalahi mazhabku(pendirianku), maka tinggalkanlah mazhabku kerana sesungguhnya yang demikian itulah mazhabku.”

Imam Ar-Rabi meriwayatkan dari imam As-Syafie:
“Tiap-tiap masalah yang pernah kubicarakan padahal khabar(hadis) tentang masalah itu dari Nabi s.a.w di sisi ahli riwayat dengan menyalahi apa yang telah aku katakan, maka aku akan kembali kepadanya sama ada di kala aku masih hidup mahupun sesudah aku mati.”

Kata Imam Al-Humaidi (Guru Imam Al-Bukhari):
“Seseorang lelaki bertanya kepada imam As-Syafie pada suatu masalah, maka beliau memberi fatwa kepadanya dan berkata: “Nabi s.a.w pernah bersabda begini dan begini.” Maka orang itu berkata: “Apakah engkau juga berkata begini, ya Abi Abdillah?” Imam As-Syafie berkata: “Apakah kamu melihat di tengah-tengah tubuhku memakai tali zunnar? Apakah kamu melihat aku baru keluar dari gereja? Aku berkata Nabi s.a.w telah bersabda dan kamu berkata kepadaku: “Apakah engkau juga berkata begitu? Apakah aku meriwayatkan dari Nabi s.a.w dan aku tidak berkata dengannya.?

Diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi:
Pada suatu hari, ada seorang lelaki berkata kepada imam As-Syafie dan dia meriwayatkan satu hadis lalu berkata: “Apakah engkau mengambil hadis ini?” Pada masa itu imam As-Syafie berkata:
“Apabila telah diriwayatkan orang kepadaku dari Rasulullah s.a.w. satu hadis sahih lalu aku tidak mengambil hadis itu, maka aku nyatakan kepadamu bahawa akalku sudah lenyap.”

Kata imam Ahmad bin Hambal(salah seorang murid dan sahabat imam As-Syafie):
“Adalah sebagus-bagus tindakan imam As-Syafie menurut pendapatku ialah apabila beliau mendengar yang tidak ada padanya, beliau lalu berkata dengan hadis itu dan meninggalkan perkataannya.”

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...